در این دوره با کارشناس بازاریابی رسانه های اجتماعی، Megan Adams تکنیک های پیشرفته و صرفه جو در زمان را برای بازاریابان و صاحبان مشاغل کوچک شامل ایجاد تبلیغات سفارشی، ایجاد تغییرات گسترده ای در زمینه کمپین و موارد دیگر یاد خواهید گرفت.