โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) หอคอยสื่อสารขนาดมหึมา สัญลักษณ์แห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสร้างเลียนแบบหอไอเฟล (Eiffel Tower) ของประเทศฝรั่งเศส สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1958 โดยมีความสูงที่ 333 เมตร