رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ارزش و جایگاه فرش دستباف قم گفت:کارخانه های فرش ماشینی حق ندارند، فرش های شبیه سازی شده خود را به نام فرش دستباف قم عرضه کنند.