مدیر ارتباطات سازمان بسیج مستضعفین خبر شهادت سردار فضلی را تکذیب کرد.