มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 195 ราย วันที่ 15 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ