Câu 1: Tìm số còn thiếu trong ô trống dưới đây?

>>Đáp án

Câu 2: Hãy tìm đáp án cho chuỗi phương trình sau?

>>Đáp án

Câu 3: Tìm số còn thiếu trong mỗi dãy số dưới đây?

>>Đáp án

Câu 4: Tìm số còn thiếu trong chuỗi phương trình sau?

>>Đáp án

Câu 5: Tìm quy luật của chuỗi phép tính sau?

>>Đáp án

Tú Anh (Theo Brainfans)