استان ها- ایرنا- آغاز همایش"رادار و سامانه های مراقبتی ایران" دراصفهان، حرکت به سوی سالمندی در ایران با سرعت سه برابری نسبت به اروپا، برقراری بیمه 800 هزار بافنده فرش تا پایان سال، افزایش 25 درصدی سهم اشتغال روستاییان در کشور، ارسال اولین محموله صادراتی نمک به روسیه ...